POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Entalpia Europe, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Sieradzi, rešpektuje súkromie užívateľa a chráni osobné údaje, ktoré spracúva. Zhromažďovanie, spracúvanie a sprístupňovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením GDPR. Nasledujúci text popisuje, ako pri používaní našich webových stránok spracovávame Vaše osobné údaje (“webové stránky”).

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je Entalpia Europe, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Sieradzi, na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, zapísaná do registra podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom Lodž-Śródmieście v Lodži, XX. Obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000623946, IČ DPH (NIP) 8272310279, IČO (REGON) 364738577 (“ENTALPIA” alebo “MY”).

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Naše webové stránky môžete slobodne používať bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Všetky údaje (napr. meno, priezvisko, pohlavie, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa), na základe ktorých je možné Vás priamo alebo nepriamo identifikovať (“OSOBNÉ ÚDAJE” alebo „údaje”) a ktoré nám poskytujete prostredníctvom webových stránok (alebo inak komunikáciou so spoločnosťou Entalpia), sú spracúvané v súlade s politikou ochrany súkromia.

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s nami uzavretými transakciami, prípadne keď nás kontaktujete. Ide najmä o údaje poskytované v súvislosti s uzavretými zmluvami alebo v súvislosti s požiadaním nás o podniknutie krokov ešte pred uzavretím zmluvy, korešpondenčne alebo iným spôsobom nás kontaktujúc, žiadajúc o vystavenie faktúry alebo iných dokladov, uplatňujúc reklamáciu v rámci záruky resp. predávajúcim poskytovaného ručenia, odstupujúc od zmluvy, prihlasujúc sa na odber informačného bulletinu alebo registrujúc sa v internetovom obchode. Osobné údaje môžu pochádzať aj od štatutárneho zástupcu, v prípade udelenia plnej moci od splnomocnenca, zamestnávateľa alebo zmluvnej strany s nami uzavretej zmluvy.

V prípade platobnej transakcie uskutočnenej prostredníctvom banky, platobnej inštitúcie alebo iného subjektu, získame údaje o bankovom účte, z ktorého bola platba vykonaná, alebo o bankovom účte, na ktorý Vám budú finančné prostriedky vrátené.

Môžeme tiež spracúvať údaje týkajúce sa Vášho správania sa, Vami vykonaných transakcií, histórie korešpondencie a kontaktov s nami, aktivity na našich webových stránkach a v internetovom obchode, aktivity na našom profile na sociálnych sieťach alebo na našich účtoch na webových stránkach tretích strán, vrátane informácií o prezeraných produktoch, IP adries, identifikátorov Vami použitých zariadení, údajov zo súborov cookies a údajov o Vašej polohe, korešpondencie a kontaktov, ako aj Vašich názorov na nás a na nami ponúkané produkty a služby.

V prípade potreby prešetrenia alebo zabezpečenia pohľadávky môžeme na tento účel spracúvať také údaje ako rodné číslo, identifikačné číslo DPH alebo adresu bydliska, získané z verejne dostupných zdrojov, napr. z Centrálnej evidencie informácií o hospodárskej činnosti (CEIDG), Štátneho súdneho registra (KRS), internetovej databázy REGON alebo iných verejne dostupných evidencií a registrov vedených predovšetkým súdmi alebo orgánmi verejnej správy.

 

Zhromažďované údaje zahŕňajú najmä:

 • meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ak používate webové stránky alebo produkt Entalpia aj názov spoločnosti, adresu spoločnosti, kontaktné údaje a ďalšie podrobnosti spoločnosti);
 • prihlasovacie údaje, ak si vytvoríte účet na webových stránkach;
 • fakturačné údaje, ako je dodacia adresa, číslo kreditnej alebo debetnej karty, overovacie číslo a dátum vypršania platnosti;
 • informácie o nákupoch alebo iných transakciách so spoločnosťou Entalpia;
 • informácie o zákazníckej podpore a servisných interakciách so spoločnosťou Entalpia;
 • informácie o atribútoch, ktoré vyberáte vo vzťahu k Vašim zariadeniam; a/alebo
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť priamo spoločnosti Entalpia v súvislosti s používaním našich webových stránok.

Pri používaní našich webových stránok zhromažďujeme určité informácie aj automatizovanými prostriedkami, niekedy s pomocou iných subjektov konajúcich v našom mene, využívajúc na tieto účely rôzne technológie vrátane súborov cookies a podobných nástrojov. Zhromažďujeme a analyzujeme informácie vrátane Vašej IP adresy, typov prehliadačov, jazykov prehliadača, operačného systému, krajiny, z ktorej ste k službám pristupovali, atribútov softvéru a hardvéru (vrátane identifikátorov zariadení), sprostredkujúcich a výstupných stránok a adries URL, typu platformy, počtu kliknutí, stiahnutých súborov, názvov domén, cieľových stránok, zobrazených stránok a poradia týchto stránok, množstva času stráveného na jednotlivých stránkach, podmienok, ktoré používate pri vyhľadávaní na našich webových stránkach, dátumu a času, kedy danú webovú stránku používate a kedy ste odoslali alebo zverejnili obsah, záznamov o chybách a ďalších podobných informáciách.

Keď sa vám spoločnosť Entalpia „páči“ alebo ju „sledujete“ na LinkedIn, Facebooku, Instagrame, YouTube alebo iných sociálnych sieťach, môžeme zhromažďovať údaje vrátane Vášho mena, e-mailovej adresy a akýchkoľvek komentárov alebo obsahu, ktoré zverejníte, a ktoré sú pre spoločnosť Entalpia relevantné. Vaše údaje zhromažďujeme aj vtedy, keď sa prihlásite do niektorej z našich akcií alebo nám pošlete informácie prostredníctvom sociálnych sietí. Ak na sociálnych sieťach používate funkcie zdieľania, doplnky alebo podobné funkcie na stránke entalpiaeurope.pl, príslušná platforma sociálnych médií bude môcť Vašu návštevu webových stránok spoločnosti Entalpia evidovať.

Táto webová stránka používa tzv. súbory cookies. Ak chcete získať viac informácií o našej skupine súborov cookies, odporúčame Vám oboznámiť sa s informáciami o používaní súborov cookies (odkaz na Politiku používania súborov cookies).

Na týchto stránkach sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky. Za pravidlá ochrany súkromia uplatňované vlastníkmi iných webových stránok, na ktoré možno nájsť odkazy na týchto webových stránkach, nenesieme žiadnu zodpovednosť. Oboznámte sa, prosím, s obsahom vyhlásení o ochrane osobných údajov, nachádzajúcich sa na iných webových stránkach.

 

NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV A POČAS AKÉHO OBDOBIA?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely:

 • podnikania krokov na Vašu žiadosť ešte pred uzavretím s nami zmluvy (napr. v súvislosti s ocenením tovaru alebo služieb, informovaním o dostupnosti tovaru, zjednávaním ceny), podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – po dobu nevyhnutnú na vykonanie týchto činností;
 • uzavretia a plnenia predmetu zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – po dobu nevyhnutnú na plnenie predmetu zmluvy;
 • plnenia zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú v zmysle
  čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, vrátane:
 • povinností vyplývajúcich zo záruky na vady (ak je uplatniteľná) – po dobu trvania zodpovednosti vyplývajúcej zo záruky na vady,
 • povinností vyplývajúcich z odstúpenia od zmluvy – po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich z odstúpenia od zmluvy,
 • povinnosti vyplývajúce z daňových a účtovných predpisov, vrátane vystavenia faktúry alebo iných nevyhnutných dokladov – po dobu nevyhnutnú na vyhotovenie faktúry alebo iných požadovaných dokladov, a následne počas zákonom stanovenej doby ich skladovania,
 • uchovávania údajov na účely preukázania plnenia povinnosti nesenia zodpovednosti a ďalších povinností vyplývajúcich z ustanovení o ochrane osobných údajov – po dobu trvania zodpovednosti v tomto ohľade;
 • realizácie oprávnených záujmov internetového obchodu alebo tretej strany v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, vrátane:
 • interných administratívnych účelov (najmä analytika, vedenie štatistík, vytváranie zoznamov, prieskum spokojnosti zákazníkov a potrieb internetového obchodu, zlepšovanie štruktúry a obsahu webových stránok, vývoj a zlepšovanie webových stránok analýzou agregovaných dát ohľadne správania sa používateľov na stránkach, zlepšovanie ponúkaných produktov a služieb) – po dobu trvania zmluvy alebo do vykonania úkonov vykonávaných na Vašu žiadosť v prípade, že zmluva nebola uzavretá,
 • podpory služieb zákazníkom a informovania o zmenách vo fungovaní internetového obchodu – po dobu trvania zmluvy alebo do vykonania úkonov vykonávaných na Vašu žiadosť v prípade, že zmluva nebola uzavretá,
 • účasti v súťažiach alebo prieskumoch – po dobu nevyhnutnú na uskutočnenie súťaže a vydanie cien, maximálne však do momentu, kým účastník nevznesie námietku,
 • priameho marketingu produktov a služieb, vrátane priameho marketingu našich služieb a produktov alebo služieb a produktov tretej strany (prezentácia ponuky tovarov a služieb, propagačné akcie, informácie o udalostiach, akciách, špeciálnych ponukách) – do momentu, kým nevznesiete námietku,
 • ochrany pred zneužívaním a zaistenia bezpečnosti osôb a majetku – až do premlčania nárokov a v prípade, že budeme uplatňovať svoje nároky alebo upovedomíme príslušné orgány, po dobu konania v danej záležitosti,
 • zaistenia bezpečnosti sietí a informácií – až do premlčania nárokov alebo do zániku našej zodpovednosti a ďalších povinností vyplývajúcich z ustanovení o ochrane osobných údajov,
 • vymáhania, vyšetrovania a zabezpečenia pohľadávok alebo zabezpečenia sa proti nárokom, ktoré môžu súvisieť s porušením zmluvných alebo zákonných povinností – až do momentu premlčania nárokov;
 • na základe samostatného súhlasu, napr. s využívaním služby informačného bulletinu alebo priameho marketingu produktov a služieb, vrátane priameho marketingu našich produktov a služieb alebo produktov a služieb tretej strany (prezentácia ponuky tovarov a služieb, propagačné akcie, informácie o udalosti, kampane, špeciálne ponuky), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (ak dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov) – kým svoj súhlas so spracúvaním údajov neodvoláte, čo však nebude mať žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním ako aj po jeho odvolaní po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov (ak existujú).

JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV POVINNÉ?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale z hľadiska účelov, na ktoré sa údaje spracúvajú, nevyhnutné. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonom stanovené a nie ste povinní ich poskytovať. Pokiaľ poskytnete svoje osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s nami, je poskytnutie Vašich osobných údajov podmienkou uzavretia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tejto situácii dobrovoľné, v dôsledku ich neposkytnutia však nebude možné zmluvu uzavrieť. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže brániť:

 • nákupom v našom internetovom obchode a spracovaniu objednávok,
 • podnikaniu krokov na základe Vašich žiadostí pred uzavretím zmluvy s nami (napr. oceneniu tovaru alebo služieb, informovaniu o dostupnosti tovaru, zjednávaniu cien),
 • registrácii v internetovom obchode,
 • vystaveniu faktúry s DPH alebo iných požadovaných dokladov a vykonaniu daňových vysporiadaní,
 • posudzovaniu reklamácií v rámci predávajúcim poskytovanej záruky alebo záruky výrobcu, respektíve iných nám adresovaných záležitostí,
 • posudzovaniu a plneniu záväzkov vyplývajúcich z odstúpenia od zmluvy alebo z jej ukončenia,
 • prihláseniu sa na odber informačného bulletinu,
 • prezentácii ponuky tovarov a služieb, využitiu propagačných akcií, podujatí, akcií a špeciálnych ponúk.

KTO MÁ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale z hľadiska účelov, na ktoré sa údaje spracúvajú, nevyhnutné. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonom stanovené a nie ste povinní ich poskytovať. Pokiaľ poskytnete svoje osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s nami, je poskytnutie Vašich osobných údajov podmienkou uzavretia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tejto situácii dobrovoľné, v dôsledku ich neposkytnutia však nebude možné zmluvu uzavrieť. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže brániť:

 • nákupom v našom internetovom obchode a spracovaniu objednávok,
 • podnikaniu krokov na základe Vašich žiadostí pred uzavretím zmluvy s nami (napr. oceneniu tovaru alebo služieb, informovaniu o dostupnosti tovaru, zjednávaniu cien),
 • registrácii v internetovom obchode,
 • vystaveniu faktúry s DPH alebo iných požadovaných dokladov a vykonaniu daňových vysporiadaní,
 • posudzovaniu reklamácií v rámci predávajúcim poskytovanej záruky alebo záruky výrobcu, respektíve iných nám adresovaných záležitostí,
 • posudzovaniu a plneniu záväzkov vyplývajúcich z odstúpenia od zmluvy alebo z jej ukončenia,
 • prihláseniu sa na odber informačného bulletinu,
 • prezentácii ponuky tovarov a služieb, využitiu propagačných akcií, podujatí, akcií a špeciálnych ponúk.

AKÉ MÁ UŽÍVATEĽ V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM JEHO OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVA?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale z hľadiska účelov, na ktoré sa údaje spracúvajú, nevyhnutné. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonom stanovené a nie ste povinní ich poskytovať. Pokiaľ poskytnete svoje osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s nami, je poskytnutie Vašich osobných údajov podmienkou uzavretia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tejto situácii dobrovoľné, v dôsledku ich neposkytnutia však nebude možné zmluvu uzavrieť. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže brániť:

 • nákupom v našom internetovom obchode a spracovaniu objednávok,
 • podnikaniu krokov na základe Vašich žiadostí pred uzavretím zmluvy s nami (napr. oceneniu tovaru alebo služieb, informovaniu o dostupnosti tovaru, zjednávaniu cien),
 • registrácii v internetovom obchode,
 • vystaveniu faktúry s DPH alebo iných požadovaných dokladov a vykonaniu daňových vysporiadaní,
 • posudzovaniu reklamácií v rámci predávajúcim poskytovanej záruky alebo záruky výrobcu, respektíve iných nám adresovaných záležitostí,
 • posudzovaniu a plneniu záväzkov vyplývajúcich z odstúpenia od zmluvy alebo z jej ukončenia,
 • prihláseniu sa na odber informačného bulletinu,
 • prezentácii ponuky tovarov a služieb, využitiu propagačných akcií, podujatí, akcií a špeciálnych ponúk.