klimatyzatory na czynnik chłodniczy R32

Klimatizácie s chladivom R32

Keď sa na trh dostáva nový model splitovej klimatizácie, chladivom, ktoré využíva, je najčastejšie R32 – difluórmetán (CH2F2). Aj keď ide o mladé riešenie – priekopníci sa rozhodli navrhnúť a predávať zariadenia s týmto chladivom až v roku 2013 – dnes môžu splitové klimatizácie na R32 tvoriť až polovicu európskeho trhu s týmito zariadeniami. V roku 2019 to bolo 37% a v roku 2023 sa predpokladá, že to bude viac ako 80% (hodnotenia a prognózy britskej konzultačnej agentúry BSRIA).

Dnešná skvelá kariéra chladiva R32 ako pracovnej tekutiny pre nové klimatizačné zariadenia by nebola možná bez postupného sťahovania chladív s vysokou hodnotou GWP (Global Warming Potential) z trhu, v súlade s dodatkom k Montrealskému protokolu prijatým v Kigali a časovým harmonogramom stanoveným v nariadení EÚ 517/2014 (tzv. nariadenie o F-plynoch). Nové – prvýkrát uvádzané na trh – malé splitové klimatizačné jednotky (do 3 kg náplne chladiva na jeden klimatizačný systém) budú môcť byť od 1. januára 2025 naplnené chladivom s hodnotou GWP nie vyššou ako 750. Donedávna v klimatizáciách najčastejšie používane chladivo R410A má hodnotu GWP až 2088, zatiaľčo chladivo R32 približne 675-677.

Európska komisia v súčasnosti prehodnocuje (review) nariadenie o F-plynoch z hľadiska dosiahnutia jeho cieľov, tzn. z hľadiska zníženia emisií F-plynov o ⅔ do roku 2030 v porovnaní s rokom 2014. Medzi navrhovanými zmenami a doplneniami nariadenia je úplný zákaz používania chladív s hodnotou GWP > 750 v stacionárnych klimatizáciách a tepelných čerpadlách. V praxi by to znamenalo obmedziť použitie chladiva R410A len na väčšie inštalácie VRF, v ktorých použitie chladiva R32 nie je možné, keďže je množstvo jeho náplne obmedzené vzhľadom na jeho horľavosť.

A práve vzhľadom na horľavosť – alebo skôr „mierna horľavosť“, keďže chladivo R32 je klasifikované ako médium spomaľujúce horenie (trieda A2L * podľa PN-EN 378) – v prípade splitových klimatizačných jednotiek existuje niečo také ako maximálne naplnenie. Odvádza sa od hodnoty LFL (Low Flammable Limit) – dolnej medze zápalnosti, ktorá je pre chladivo R32 0,306 kg/m3 (t.j. 3,5% objemu chladiva vo vzduchu). V prípade splitových klimatizácií závisí maximálne naplnenie zariadenia od plochy podlahy v miestnosti (A) a montážnej výšky zariadenia (h) podľa nasledujúceho vzorca:

 

maximálne naplnenie [kg] = 2,5 x LFL x 1,25 x h x √A

 

Výrobcovia klimatizácií na chladivo R32 by preto mali uvádzať maximálnu plochu podlahy a montážnu výšku, pre ktorú je možné daný model klimatizátora použiť. Miestnosť s takýmto zariadením by mala byť dobre vetraná, nesmie sa v nej nachádzať zdroj otvoreného ohňa a úroveň podlahy nesmie byť lokálne znížená (R32 je ťažší ako vzduch, takže v prípade úniku sa bude hromadiť v priehlbinách v podlahe).

 

Skutočnosť, že R32 je „ťažko zápalným materiálom“, nemá pri bežnom používaní vplyv na bezpečnosť. Problém nastáva až pri úniku v prítomnosti zdroja vznietenia. U väčšiny zariadení však nebude mať únik ani celého média zo zariadenia za následok prekročenie dolnej medze horľavosti 0,306 kg/m3. Väčšie riziko môže vzniknúť v prípade nepozornosti počas servisných alebo opravných prác, keď môže dôjsť k vytvoreniu zmesi uvoľneného chladiva s kyslíkom. Preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby pri opravách nedochádzalo k nasávaniu vzduchu. Samotné chladivo nie je toxické, ale produkty jeho tepelného rozkladu (ku ktorému dochádza pri 300 – 400 °C) – už áno. Preto je nutné pri opravách, pred spájkovaním, celý systém vypustiť a prepláchnuť dusíkom. Pri kontrole miestnosti z hľadiska eventuálneho úniku umiestnite detektor čo najbližšie pri podlahe (chladivo R32 je ťažšie ako vzduch).

 

Dobrou správou pre užívateľa a inštalatéra je, že aj napriek horľavosti je čisté chladivo R32 lepším riešením ako R410A (ktorého je tak či tak tiež súčasťou). Je efektívnejšie – naplnenie zariadenia môže byť až o 30% menšie ako v prípade R410A – a zároveň aj energeticky účinné vďaka lepšej tepelnej vodivosti a nižšej viskozite. Ako homogénne chladivo ho možno použiť aj na servisné práce (napr. doplňovanie pracovnej kvapaliny) ako v kvapalnom, tak aj v plynnom stave. Chladivo R32 je v porovnaní s chladivom R410A aj o 20% lacnejšie, aj keď vyžaduje od inštalatéra príslušné dodatočné vybavenie – špeciálne tlakomery, detektor úniku a stanicu na regeneráciu chladiva.

 

Aká je teda budúcnosť chladiva R32? Takmer s určitosťou bude hrať významnú úlohu v nových splitových klimatizáciách. Vzhľadom na svoju miernu horľavosť nemôže byť použité ako náhrada za R410A v existujúcich zariadeniach – nie je vhodné na retrofit. Druhou významnou rolou chladiva R32 bude jeho podiel v nových chladivách (zmesiach), u ktorých sa očakáva dosahovanie postupne nižších a nižších hodnôt GWP, ideálne pri absencii horľavosti. Takéto riešenia sa už vyvíjajú…

 

* trieda A2L bola zavedená do normy PN-EN 378-1+A1 v roku 2017 z dôvodu rastúceho významu mierne horľavých chladív s nízkou hodnotou GWP. Chladivo triedy A2L šíri oheň za skúšobných podmienok 60 °C a 101,3 kPa, s maximálnou rýchlosťou horenia ≤ 10 cm/s za skúšobných podmienok 23 °C a 101,3 kPa.

Naše články:

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Ešte pred niekoľkými rokmi boli klimatizačné zariadenia znakom luxusu a inštalovali sa len vo vybraných objektoch, no dnes sú klimatizáciou…
Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Pri rozhodovaní o kúpe tepelného čerpadla zvyčajne venujeme pozornosť jeho parametrom. Nás zväčša zaujíma najmä vykurovací výkon zariadenia a cena,…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legálny trh s chladivami s vysokým GWP (Global Warming Potential) sa z roka na rok zmenšuje. A to predovšetkým kvôli…

Naše výrobky