alternatywne czynniki chłodnicze

Alternatívne nehorľavé riešenia pre systémy a zariadenia používajúce chladivo R410a

Chladivo R410a má vysokú hodnotu GWP (2088), preto by malo byť v súlade s pokynmi Európskej únie z používania postupne vylučované. Na trhu klimatizačných systémov typu split sa R410a používa stále menej a menej, ale naďalej si drží silnú pozíciu preferovaného chladiva pre riešenia VRV/VRF klasifikácie A1.

Pri hľadaní alternatívnych riešení v konštrukciách vyžadujúcich v súčasnosti chladivo R410a zostáva aj naďalej kľúčovým problémom otázka klasifikácie – A1. Ak vezmeme ako alternatívnu náhradu chladivá R452b, R454b alebo R32, ukazuje sa, že aj keď môžu v prípade nových zariadení byť uspokojivým riešením, všetky tieto chladivá sa kvalifikujú ako A2L (horľavé) a na ich použitie je potrebné splniť dodatočné bezpečnostné požiadavky.

Otáľanie pri dôslednom postupnom vyraďovaní chladiva R410a z úžitku môže byť spôsobená aj skutočnosťou, že na trh sa stále zavádzajú nové klimatizátory typu split. Situáciu dodatočne sťažuje aj prístup zákazníkov, ktorí si trochu neuvedomujú podstatu problému, pokiaľ ide o riziko spojené s používaním chladiva R410a v domácich alebo komerčných zariadeniach. Z pohľadu zákazníka, a teda aj dopytu, nie je rýchla zmena vôbec potrebná. Takáto perspektíva je vhodná aj z hľadiska drobných inštalatérov.

Väčšina kupujúcich, keď počuje o veľmi vysokej hodnote GWP alebo slovnom spojení „phase-down“, vôbec nereaguje. Až keď trochu zmeníte rétoriku, keď začnete hovoriť o skutočnej hrozbe, o skutočnosti, že ide o veľmi jedovaté chladivo, ľudia sa začnú nepokojiť a radšej sa montáži zariadenia pracujúceho s týmto chladivom vo svojej domácnosti alebo kancelárii vyhnú.

V Bruseli prebieha diskusia v súvislosti s hodnotením nariadenia o tzv. fluorovaných skleníkových plynoch. Je potrebné preskúmať, či sú v tejto súvislosti potrebné ďalšie obmedzenia. Túto tému sa pravdepodobne nepodarí definitívne vyriešiť bez prísnejších predpisov uložených rozhodnutím Európskej únie. Práce súvisiace s hodnotením situácie sa majú ukončiť do konca roku 2021, pričom následne bude výsledok práce komisie oznámený. Rozhodne sa Brusel napr. urýchliť sťahovanie všetkých chladív s GWP vyšším ako 1500? Ak by sa tak stalo, trh by bol nútený urýchliť svoje kroky vedúce smerom k získaniu alternatívnych chladív s nižšími hodnotami GWP.

S cieľom splniť európske ciele v oblasti znižovania skleníkových plynov bolo medzitým v januári 2021 sformulované nariadenie o fluorovaných skleníkových plynoch, nariaďujúce ďalšie 18-percentné zníženie kvót.

V prípade riešení dostupných na trhu s komerčnou a priemyselnou chladiarenskou technikou je však situácia úplne iná. Nahradzovanie chladív s vysokým GWP chladivami s nízkou hodnotou GWP značne zrýchlilo v roku 2018, najmä vzhľadom na zákaz používania chladiva R404a a postupné znižovanie kvót.

Pokrok je vidieť v systémoch split, v chladičoch, systémoch multi-split a VRF-s, kde sa chladivo R410a používa stále menej a menej. Všetko však závisí od ponúkaného vybavenia a alternatív. Chladivo R32 s GWP 675 sa stáva voľbou v prípade malých nových systémov, ako sú systémy split a vzduchové tepelné čerpadlá. Je tomu tak preto, lebo väčšina hlavných výrobcov si uvedomuje, že používanie chladív s GWP vyšším ako 750 v množstve do 3 kilogramov na jeden klimatizačný systém je možné už len do 1. januára 2025. Niektorí výrobcovia preto rozširujú svoje produktové rady a ponúkajú chladivo R32 v systémoch VRV/VRF, čím vyhovujú odporúčaniam normy EN378, ktorá určuje, koľko chladiva je možné v jednotlivých oblastiach použiť. Všetko závisí od tried (triedy toxicity a triedy horľavosti), do ktorých sú jednotlivé chladivá klasifikované.

V diskusii o tom, či bude dané chladivo úspešnou alternatívou, sú kľúčovými aspektmi ukazovateľ GWP, termodynamické vlastnosti a konštrukčná koncepcia v rámci platných právnych predpisov.

Často používanou náhradou je chladivo R470a, ktoré je novou nehorľavou náhradou za R410a s hodnotou GWP 909. Dôležité je, že R470a má porovnateľný termodynamický výkon ako R410a a súčasne umožňuje používateľom vymeniť R410a v už existujúcich jednotkách za relatívne nízku cenu a s minimálnymi zmenami v konštrukcii. Chladivo R470a je tiež kompatibilné s mazivami bežne používanými s chladivom R410a, čo zároveň eliminuje potrebu výmeny existujúceho oleja. Niektorí tiež tvrdia, že ide o lepšiu náhradu ako chladivo R32, pretože R32 sa môže použiť iba ako náhrada za R410a v novom zariadení, nie je však vhodné na použitie v existujúcich zariadeniach, nakoľko je horľavé. Chladivo R470a je preto možné rozhodne považovať nielen za náhradu za R410a, ale aj za modernizačné riešenie, ktoré významne znižuje náklady na celú prevádzku.

Na záver chceme ešte upozorniť, že nie všetky klimatizačné systémy sú naplnené chladivom R410a. Oplatí sa preto všimnúť si aj chladivo R515b (chladivo Honeywell, obchodné meno Soltice N15), ktoré je tiež nehorľavé a má nízku hodnotu GWP (293).

Nesmieme však pritom zabudnúť, že chladivo R515b nebolo pôvodne vyvinuté ako alternatíva k R410a, ale ako náhrada za R134a (GWP 1.430). R515b má nízku hodnotu GWP a triedu A1, čo umožňuje výmenu R134a v automobilových klimatizačných systémoch, chladičoch, tepelných čerpadlách alebo iných klimatizačných systémoch pracujúcich v extrémnych podmienkach. Pre charakteristiku chladiva R515b je dôležitá tiež skutočnosť, že jeho účinnosť je ekvivalentná účinnosti chladiva R134a avšak pri oveľa nižšej teplote na výstupe. Má tiež výhodu v tom, že vďaka nízkemu adiabatickému koeficientu znižujúcemu kompresný ohrev môže pracovať v oblastiach s vysokými teplotami okolia.

Naše články:

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Ešte pred niekoľkými rokmi boli klimatizačné zariadenia znakom luxusu a inštalovali sa len vo vybraných objektoch, no dnes sú klimatizáciou…
Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Pri rozhodovaní o kúpe tepelného čerpadla zvyčajne venujeme pozornosť jeho parametrom. Nás zväčša zaujíma najmä vykurovací výkon zariadenia a cena,…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legálny trh s chladivami s vysokým GWP (Global Warming Potential) sa z roka na rok zmenšuje. A to predovšetkým kvôli…

Naše výrobky