PRIVACYBELEID

Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [B.V.], gevestigd te Sieradz, eerbiedigt uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die ze verwerkt. Het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de RODO-verordening. Hieronder wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken wanneer u onze websites gebruikt (“WEBSITES“).

BEHEERDER VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De beheerder van de persoonsgegevens is Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met zetel in Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, ingeschreven in het Ondernemersregister van het Nationaal Gerechtsregister dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank voor Łódź-Śródmieście in Łódź XX Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtsregister onder KRS-nummer 0000623946, NIP 8272310279, REGON 364738577 (“ENTALPIA” of “WIJ“).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

U kunt onze Websites vrij gebruiken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Alle gegevens (bijv. naam, voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u direct of indirect identificeren (“PERSOONLIJKE GEGEVENS” of “gegevens“) en die u aan ons verstrekt via de Websites (of op een andere manier met Entalpia communiceert), worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met uw transacties met ons of wanneer u contact met ons opneemt. Het gaat met name om gegevens die worden verstrekt in verband met het sluiten van overeenkomsten of in verband met een verzoek aan ons om actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, het corresponderen of anderszins contact met ons opnemen, het opvragen van een factuur of andere documenten, het indienen van een claim op garantie of waarborg, het opzeggen of herroepen van een overeenkomst, het abonneren op een nieuwsbrief of het registreren in een online winkel. Persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van een wettelijke vertegenwoordiger, een lastgever in geval van een verleende volmacht, een werkgever of een partij bij een met ons gesloten contract.

Indien u een betaling verricht via een bank, betalingsinstelling of andere entiteit, zullen wij de gegevens verkrijgen van de bankrekening waarvan de betaling is verricht of de bankrekening waarop de betaling aan u zal worden teruggestort.

Wij kunnen ook gegevens verwerken met betrekking tot uw gedrag, betreffende uw transacties, uw correspondentie en contactgeschiedenis met ons, uw activiteit op onze website en online winkel, ons profiel op sociale netwerken of onze accounts op websites van derden, zoals bekeken producten, IP-adressen, apparaat-identifiers, cookie- en locatiegegevens, correspondentie en contacten, meningen over ons en de producten en diensten die wij aanbieden.

Indien het nodig is om vorderingen te doen gelden of veilig te stellen, kunnen wij voor dit doel gegevens verwerken zoals het PESEL-nummer, het NIP-nummer of het adres van de woonplaats, verkregen uit publiek toegankelijke bronnen, bv. het Centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten, het Nationaal Gerechtsregister, de REGON Internet Database of andere publiek toegankelijke registers en bestanden, die hoofdzakelijk worden bijgehouden door rechtbanken of openbare bestuursorganen.

De verzamelde gegevens omvatten met name:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (en uw bedrijfsnaam, bedrijfsadres, contactgegevens van het bedrijf en andere bedrijfsgegevens als u de website of een Entalpia-product gebruikt);
 • inloggegevens als u een account aanmaakt op de Website; factureringsgegevens zoals verzendadres, creditcard- of bankpasnummer, verificatienummer en vervaldatum;
 • informatie over aankopen of andere transacties met Entalpia;
 • informatie over klantenservice en service-interacties met Entalpia;
 • informatie over de attributen die u selecteert in verband met uw apparatuur; en/of
 • alle andere informatie die u verkiest rechtstreeks te verstrekken aan Entalpia in verband met uw gebruik van onze websites.

Wanneer u de Websites bezoekt, verzamelen wij ook bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze, soms met de hulp van derden die namens ons optreden, met behulp van diverse technologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen. We verzamelen en analyseren informatie zoals uw IP-adres, browsertype, browsertaal, besturingssysteem, land van waaruit u toegang hebt verkregen tot de diensten, software- en hardwarekenmerken (inclusief apparaatidentificatoren), verwijzings- en afsluitpagina’s en URL’s, platformtype, aantal klikken, gedownloade bestanden, domeinnamen, landingspagina’s bekeken pagina’s en de volgorde van die pagina’s, de hoeveelheid tijd die op elke pagina is doorgebracht, de termen die u gebruikt bij het zoeken op onze Websites, de datum en het tijdstip waarop u de Website hebt gebruikt en inhoud hebt ingediend of geüpload of gepost, foutenlogs en andere soortgelijke informatie.

Wanneer u Entalpia ‘leuk vindt’ of ‘volgt’ op LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube of andere sociale media, kunnen wij gegevens verzamelen, waaronder uw naam, e-mailadres en eventuele opmerkingen die u plaatst of inhoud die relevant is voor Entalpia. Wij verzamelen uw gegevens ook wanneer u zich aanmeldt voor een van onze promoties of ons informatie stuurt via sociale netwerken. Als u op entalpiaeurope.eu gebruik maakt van functies voor het delen van sociale media, plug-ins voor sociale media of dergelijke, zal het desbetreffende sociale media-platform uw bezoek aan de Entalpia-sites kunnen opmerken.

Deze website bevat zogenaamde cookies. Voor meer informatie over ons verzamelen van cookies, raden wij u aan de informatie over het gebruik van cookies te lezen ( link naar cookiebeleid).

Websites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de eigenaars van andere websites die gelinkt zijn aan de Website. Gelieve de privacyverklaringen te raadplegen die op andere websites zijn geplaatst.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS, OP WELKE BASIS EN HOE LANG?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

 • om op uw verzoek actie te ondernemen voordat u met ons een contract sluit (bv. om een waardebepaling van een goed of dienst uit te voeren, om u te informeren over de beschikbaarheid van een goed, om over een prijs te onderhandelen) op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG (gegevensbeschermingsovereenkomst) – gedurende de tijd die nodig is om deze acties uit te voeren;
 • voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b AVG – gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder c AVG waaronder:
 • garantieverplichtingen voor gebreken (indien van toepassing) – voor de duur van de garantieverplichtingen voor gebreken,
 • terugtrekkingsverplichtingen – voor de periode die nodig is voor de nakoming van de terugtrekkingsverplichtingen,
 • verplichtingen uit hoofde van de belasting- en boekhoudwetgeving, met inbegrip van de uitreiking van een factuur of andere vereiste documenten – gedurende de periode die nodig is om de factuur of andere vereiste documenten uit te reiken en daarna gedurende de bij wet voorgeschreven periode van bewaring,
 • het bewaren van gegevens om aan te tonen dat is voldaan aan de verantwoordingsplicht en andere verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming – voor de duur van een eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid;
 • de realisatie van de legitieme belangen van de Online Shop of een derde op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG, met inbegrip van:
 • interne administratieve doeleinden (met name analysen, het bijhouden van statistieken, het opstellen van overzichten, onderzoek naar klanttevredenheid en de behoeften van de webwinkel, verbetering van de structuur en de inhoud van de website, ontwikkeling en verbetering van de website door middel van een geaggregeerde analyse van het gedrag van de gebruikers op de site, verbetering van de aangeboden producten en diensten) – voor de duur van het contract of tot de uitvoering van de op uw verzoek ondernomen actie indien er geen contract is gesloten,
 • ondersteuning van de klantenservice en het informeren over wijzigingen in de werking van de online shop – voor de duur van het contract of tot de uitvoering van de maatregelen die op uw verzoek worden genomen in het geval dat er geen contract wordt gesloten,
 • deelname aan wedstrijden of enquêtes – gedurende de tijd die nodig is om de Wedstrijd uit te voeren en de Prijs uit te reiken, maar niet langer dan totdat de Deelnemer bezwaar maakt,
 • direct marketing van producten en diensten, met inbegrip van direct marketing van onze diensten en producten of die van een derde partij (presentatie van aanbiedingen van goederen en diensten, promoties, informatie over evenementen, acties, speciale aanbiedingen) – totdat u bezwaar maakt,
 • ter bescherming tegen fraude en voor de veiligheid van personen en goederen, totdat de verjaringstermijn is verstreken, en in gevallen waarin wij vorderingen instellen of de bevoegde autoriteiten in kennis stellen, voor de duur van de procedure,
 • de netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen – totdat de verjaringstermijn voor vorderingen is verstreken of totdat onze aansprakelijkheid voor verantwoordingsverplichtingen en andere verplichtingen krachtens de gegevensbeschermingswetgeving is beëindigd,
 • het instellen, doen gelden, verzekeren van vorderingen of het beschermen tegen vorderingen, die verband kunnen houden met een schending van contractuele of wettelijke verplichtingen – totdat de verjaringstermijn is verstreken;
 • op basis van uw afzonderlijke toestemming, bijv. voor het gebruik van de Nieuwsbrief-dienst of direct marketing van producten en diensten, met inbegrip van direct marketing van onze producten en diensten of die van een derde (presentatie van een aanbod van goederen en diensten, promoties, informatie over evenementen, acties, speciale aanbiedingen), op basis van art. 6(1) onder a AVG (wanneer de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden) – totdat u uw toestemming voor de verwerking intrekt, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, en na de intrekking van de toestemming gedurende de periode die nodig is voor de bovengenoemde doeleinden (indien van toepassing).

IS DE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR U VERPLICHT

Uw verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk verplicht en u bent niet verplicht deze te verstrekken. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt met het oog op het sluiten van een overeenkomst met ons, is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde voor het sluiten van die overeenkomst. Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situatie geschiedt op vrijwillige basis, maar het niet verstrekken van gegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan het onmogelijk maken:

 • om een aankoop te doen in onze online winkel en om uw bestelling te verwerken,
 • om op uw verzoek actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met ons (bv. om een waardebepaling van een goed of dienst uit te voeren, om u te informeren over de beschikbaarheid van een goed, om over een prijs te onderhandelen),
 • te registreren voor de online winkel,
 • om BTW-facturen of andere vereiste documenten op te stellen en fiscale afrekeningen te verrichten,
 • klachten in het kader van garantie of waarborg te behandelen of andere zaken die ons worden voorgelegd,
 • het overwegen en nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit de terugtrekking uit of de beëindiging van een overeenkomst,
 • abonneren op de Nieuwsbrief,
 • aanbiedingen van goederen en diensten te presenteren, om te profiteren van promoties, evenementen, acties en speciale aanbiedingen.

WIE HEEFT TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of ongeoorloofde toegang. Het aantal personen dat toegang heeft tot persoonsgegevens is beperkt.

Ontvangers van uw persoonsgegevens zijn entiteiten die werk of diensten aan ons leveren en daarvoor uw persoonsgegevens nodig hebben:

 • Onze bevoegde werknemers en medewerkers,
 • gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen:
 • IT of het ons ter beschikking stellen van ICT-hulpmiddelen of ruimte op servers of websites,
 • voor advies, consultancy en auditing, boekhouding, boekhouding en belastingen,
 • marketing, analytisch, onderzoek,
 • andere beheerders:
 • entiteiten die post- of koerierdiensten leveren;
 • leveranciers die vracht vervoeren of vrachtvervoerdiensten aanbieden,
 • betalingsverwerkers (banken, betalingsinstellingen, andere entiteiten) en krediet-/kredietverstrekkers,
 • verzekeringsmaatschappijen,
 • rechtshulpverleners,
 • entiteiten die incassodiensten of diensten voor de aankoop van schuldvorderingen aanbieden,
 • entiteiten binnen de groep van de Verkoper in verband met de producten en diensten die door deze entiteiten worden aangeboden;
 • aan entiteiten en autoriteiten waaraan wij op grond van de algemeen toepasselijke wetgeving verplicht of gemachtigd zijn persoonsgegevens ter beschikking te stellen, met inbegrip van entiteiten en autoriteiten die op grond van de algemeen toepasselijke wetgeving gerechtigd zijn persoonsgegevens te ontvangen of om toegang tot persoonsgegevens te verzoeken.

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven binnen de groep van de Verkoper of externe dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Indien deze landen geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij passende maatregelen nemen om een adequate bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, hetzij door de invoering van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, hetzij door andere oplossingen (om een kopie van dergelijke veiligheidsmaatregelen te verkrijgen, dient de betrokkene contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Entalpia).

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij wijzen u erop dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG),
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG),
 • het recht om te worden vergeten – wissen van gegevens (artikel 17 AVG),
 • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (art.18 AVG),
 • het recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens (artikel 20 AVG), 
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (artikel 21 AVG),
 • het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is verricht voordat deze werd ingetrokken, voor zover de verwerking op toestemming berust (artikel 7, lid 3, AVG).

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Entalpia via  (RODO@entalpia.eu).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit als de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wet.