klimatyzatory na czynnik chłodniczy R32

Klimatizace na chladivo R32

Když se na trh dostává nový model split klimatizace, chladivem je nejčastěji R32 – difluormethan (CH2F2). I když se jedná o poměrně nové řešení – průkopníci se rozhodli navrhnout a prodat zařízení s tímto chladivem teprve v roce 2013 – dnes mohou split klimatizace na R32 představovat až polovinu evropského trhu s těmito zařízeními. V roce 2019 to bylo 37 % a v roce 2023 bude přes 80 % (odhad a prognózy britské poradenské společnosti BSRIA).

Nebylo by dnešní nesmírné kariéry R32 jako pracovní kapaliny pro nové klimatizace, kdyby se nezačala z trhu postupně stahovat chladiva s vysokým GWP (Global Warming Potential – potenciál globálního oteplování), jak bylo dohodnuto v souladu se změnou Montrealského protokolu v Kigali a časovým rozvrhem stanoveným v nařízení EU č. 517/2014 (o fluorovaných skleníkových plynech – F-plynech). Nové – poprvé na trhu – malé split klimatizace (do 3 kg náplně chladiva pro jeden klimatizační systém) se po 1. lednu 2025 budou moci plnit chladivem s GWP nejvýše 750. Donedávna v klimatizaci nejčastěji používané chladivo R410A má GWP dokonce 2088, kdežto R32 má GWP přibližně 675 – 677.

Evropská komise v současné době přezkoumává (review) nařízení o F-plynu s cílem splnit jeho cíle, tj. snížit emise F-plynů do roku 2030 o ⅔ ve srovnání s rokem 2014. Mezi návrhy na změnu nařízení patří úplný zákaz používání chladiv s GWP>750 v pevných klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech. V praxi by to znamenalo omezit používání R410A ve větších zařízeních VRF, v nichž nelze používat R32, jelikož jeho hořlavost omezuje velikost náplně.

Právě kvůli hořlavosti – vlastně „lehké hořlavosti“, protože chladivo R32 je jedním z obtížně vznětlivých chladiv (třída A2L* podle normy PN-EN 378) – také pro split klimatizace existuje maximum náplně. To je odvozeno z LFL (Low Flammable Limit), což je dolní mez hořlavosti, která pro R32 činí 0,306 kg/m3 (tj. 3,5 % objemu chladiva ve vzduchu). U split klimatizace maximální naplnění zařízení závisí na podlahové ploše místnosti (A) a výšce instalace zařízení (h) podle následující závislosti:

 

maximální naplnění [kg] = 2,5 × LFL × 1,25 × h × √A

 

Výrobci klimatizací na R32 by proto měli uvádět maximální podlahovou plochu a výšku instalace, pro kterou lze model klimatizace použít. Místnost s takovýmto zařízením by měla být dobře větrána, nesmí v ní být žádný zdroj otevřeného ohně a úroveň podlahy by neměla být místy snížena (R32 je těžší než vzduch, takže v případě úniku se hromadí v prohlubních podlahy).

 

To, že chladivo R32 je „obtížně vznětlivé“, nemá při běžném provozu na bezpečnost vliv. Problém vzniká v případě úniku a přítomnosti zdroje vznícení. U většiny zařízení však únik ani celého činidla ze zařízení nepřekročí spodní hranici vznětlivosti 0,306 kg/m3. Vyšší riziko může vzniknout nepozorností během údržby nebo oprav, kdy se může objevit směs uvolněného chladiva a kyslíku. Proto je třeba zvláštní pozornost věnovat tomu, aby se během oprav nenasál vzduch. Samotné chladivo není toxické, ale produkty jeho tepelného rozkladu (vyskytující se při teplotě 300 – 400 °C) už ano. Proto se při opravách před pájením musí vyprázdnit instalace a musí se propláchnout dusíkem. Při kontrole úniků v místnosti by měl být detektor umístěn u podlahy (R32 je těžší než vzduch).

 

Dobrá zpráva pro uživatele a instalatéra je, že kromě hořlavosti je čisté chladivo R32 lepší řešení než R410A (jehož součástí ostatně je). Je účinnější – náplň zařízení může být až o 30 % menší než u R410A – a energeticky úsporné díky lepší tepelné vodivosti a nižší viskozitě. Jako homogenní chladivo se může použít pro servisní práce (např. doplňování pracovní kapaliny) v kapalném i plynném stavu. Chladivo R32 je také asi o 20 % levnější než R410A, i když vyžaduje, aby instalátor měl správné přístrojové vybavení – vyhrazené tlakoměry, detektor netěsnosti a rekuperační stanici chladiva.

 

Jaká je tedy budoucnost chladiva R32? Určitě bude hrát významnou roli v nových split klimatizacích. Vzhledem ke své lehké hořlavosti není náhradou za R410A ve stávajících zařízeních – není vhodný pro retrofit. Druhou důležitou rolí chladiva R32 bude jeho účast v nových chladivech (směsích), které mají zajistit stále nižší GWP, nejlépe při nehořlavosti. Takováto řešení již vznikají…

 

* Třída A2L byla zavedena do normy PN-EN 378-1+A1 v roce 2017 kvůli rostoucímu významu chladiv s nízkým GWP, ale těžko vznětlivým. Chladivo třídy A2L šíří oheň ve zkušebních podmínkách 60 °C a 101,3 kPa, při max. spalování ≤ 10 cm/s za zkušebních podmínek 23 °C a 101,3 kPa.

Naše články

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Před několika lety byly klimatizace symbolem luxusu a instalovaly se pouze ve vybraných objektech, dnes jsou klimatizací vybaveny stále častěji modernizované i nově…
Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Při rozhodování o koupi tepelného čerpadla obvykle věnujeme pozornost jeho parametrům. Zatímco nás nejvíce zajímá topný výkon zařízení a jeho cena, málokdy…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legální trh s chladivy s vysokým GWP (Global Warming Potential) se rok od roku zmenšuje. To vše díky kvótám (quota). V majestátu práva – tj. nařízení EU o F-plynech…

Naše výrobky